Публикуване на годишен финансов отчет
Минпроект ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Минпроект ЕАД
Седалище:
гр. София, бул. Климент Охридски 14
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831616457
Управител:
Хубен Хубенов
Главен счетоводител:
Анета Митова
Одитор:
Радинка СтоеваПолезни връзки:

-->