Публикуване на годишен финансов отчет
Линкове
Направи начална
Добави в любими
Оферта за 2016 г.
Полезно
Публикувани отчети
2013 година

2014 година

2015 година

2016 година

2017 година
Калкулатори

Калкулатор ДДСНАРЕДБА № 3 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА ЛАТИНИЦА

В сила от 21.11.2006 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.94 от 21 Ноември 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница.

(2) Системата за транслитерация на български географски имена и нейните правила осигуряват еднозначно предаване и изписване на българската азбука с отделни латински букви или съчетания от латински букви.

(3) Системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница са в съответствие с фонологичната система на съвременния български книжовен език и с българските традиции.

 

Чл. 2. Системата и правилата за транслитерация определят начините за предаване на българските букви и буквени съчетания в българските географски имена с латински букви и буквени съчетания.

 

Чл. 3. Системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница са задължителни за всички юридически и физически лица, извършващи и ползващи транслитерация на тези имена.

 

Глава втора.
СИСТЕМА И ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА ЛАТИНИЦА

Чл. 4. Системата за транслитерацията на българските букви с латински букви е, както следва:

Българска азбука Латинизирана версия
А, а A, a
Б, б B, b
В, в V, v
Г, г G, g
Д, д D, d
Е, е E, e
Ж, ж Zh, zh
З, з Z, z
И, и I, i
Й, й Y, y
К, к K, k
Л, л L, l
М, м M, m
Н, н N, n
О, о O, o
П, п P, p
Р, р R, r
С, с S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
Х, х H, h
Ц, ц Ts, ts
Ч, ч Ch, ch
Ш, ш Sh, sh
Щ, щ Sht, sht
Ъ, ъ A, a
Ь, ь Y, y
Ю, ю Yu, yu
Я, я Ya, ya.
   

 

Чл. 5. (1) Транслитерацията на българските буквени съчетания с латински буквени съчетания е, както следва:

1. буквеното съчетание "дж" се изписва и предава на латиница като "dzh":

Добруджа Dobrudzha
Пазарджик Pazardzhik;
   

2. буквеното съчетание "ьо" се изписва и предава на латиница като "yo":

Васильово Vasilyovo
Синьо бърдо Sinyo bardo;
   

3. буквеното съчетание "йо" се изписва и предава на латиница като "yo":

Змейово Zmeyovo
Йовковци Yovkovtsi.
   

(2) Буквеното съчетание "-ия" в края на думите се изписва и предава чрез "-ia":

София Sofia
Провадия Provadia.
   

 

Чл. 6. Името на българската държава се изписва и предава на латиница в съответствие с установената традиция:

България Bulgaria.
   

 

Чл. 7. (1) Номенклатурните географски термини: планина, равнина, низина, плато, град, село, река, езеро, залив и др., които са част от географско име, се транслитерират:

Стара планина Stara planina
Атанасовско Atanasovsko
езеро ezero.
   

(2) Номенклатурните географски термини, които не са част от географското име, се превеждат според правилата на съответния език:

нос Емине Cape Emine
  Cap Emine.
   

(3) Прилагателните "северен", "южен", "източен", "западен", "централен" и др. подобни, когато влизат в състава на географското име, се транслитерират:

Централен Балкан Tsentralen Balkan.
   

 

Чл. 8. Транслитерацията на съставни географски имена се съобразява с правилата на българския правопис:

Златни пясъци Zlatni рyasatsi
Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa
Елено-Твърдишка Eleno-Tvardishka
планина planina.
   

 

Чл. 9. (1) Небългарските собствени имена с латински произход, представляващи географски имена, се изписват с оригиналното им име на латиница:

Томпсън Thompson.
   

(2) Небългарските собствени имена с друг произход, представляващи географски имена, се изписват съгласно системата за транслитерация на съответния език:

Тотлебен Totleben.
   

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за геодезията и картографията и в съответствие с Решение на Министерския съвет № 563 от 26.VII.2006 г.

 

§ 2. При нарушения на системата и правилата по тази наредба се прилагат административнонаказателните разпоредби на глава седма от Закона за геодезията и картографията.

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на Съвета по стандартизация на географските имена.

 
 
Нагоре

Полезни връзки: