Публикуване на годишен финансов отчет
Линкове
Направи начална
Добави в любими
Оферта за 2016 г.
Полезно
Публикувани отчети


2007 година

2008 година

2009 година

2010 година

2011 година

2012 година

2013 година

2014 година

2015 година

2016 година
Калкулатори

Калкулатор ДДСНАРЕДБА № 3 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА ЛАТИНИЦА

В сила от 21.11.2006 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.94 от 21 Ноември 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница.

(2) Системата за транслитерация на български географски имена и нейните правила осигуряват еднозначно предаване и изписване на българската азбука с отделни латински букви или съчетания от латински букви.

(3) Системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница са в съответствие с фонологичната система на съвременния български книжовен език и с българските традиции.

 

Чл. 2. Системата и правилата за транслитерация определят начините за предаване на българските букви и буквени съчетания в българските географски имена с латински букви и буквени съчетания.

 

Чл. 3. Системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница са задължителни за всички юридически и физически лица, извършващи и ползващи транслитерация на тези имена.

 

Глава втора.
СИСТЕМА И ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА ЛАТИНИЦА

Чл. 4. Системата за транслитерацията на българските букви с латински букви е, както следва:

Българска азбука Латинизирана версия
А, а A, a
Б, б B, b
В, в V, v
Г, г G, g
Д, д D, d
Е, е E, e
Ж, ж Zh, zh
З, з Z, z
И, и I, i
Й, й Y, y
К, к K, k
Л, л L, l
М, м M, m
Н, н N, n
О, о O, o
П, п P, p
Р, р R, r
С, с S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
Х, х H, h
Ц, ц Ts, ts
Ч, ч Ch, ch
Ш, ш Sh, sh
Щ, щ Sht, sht
Ъ, ъ A, a
Ь, ь Y, y
Ю, ю Yu, yu
Я, я Ya, ya.
   

 

Чл. 5. (1) Транслитерацията на българските буквени съчетания с латински буквени съчетания е, както следва:

1. буквеното съчетание "дж" се изписва и предава на латиница като "dzh":

Добруджа Dobrudzha
Пазарджик Pazardzhik;
   

2. буквеното съчетание "ьо" се изписва и предава на латиница като "yo":

Васильово Vasilyovo
Синьо бърдо Sinyo bardo;
   

3. буквеното съчетание "йо" се изписва и предава на латиница като "yo":

Змейово Zmeyovo
Йовковци Yovkovtsi.
   

(2) Буквеното съчетание "-ия" в края на думите се изписва и предава чрез "-ia":

София Sofia
Провадия Provadia.
   

 

Чл. 6. Името на българската държава се изписва и предава на латиница в съответствие с установената традиция:

България Bulgaria.
   

 

Чл. 7. (1) Номенклатурните географски термини: планина, равнина, низина, плато, град, село, река, езеро, залив и др., които са част от географско име, се транслитерират:

Стара планина Stara planina
Атанасовско Atanasovsko
езеро ezero.
   

(2) Номенклатурните географски термини, които не са част от географското име, се превеждат според правилата на съответния език:

нос Емине Cape Emine
  Cap Emine.
   

(3) Прилагателните "северен", "южен", "източен", "западен", "централен" и др. подобни, когато влизат в състава на географското име, се транслитерират:

Централен Балкан Tsentralen Balkan.
   

 

Чл. 8. Транслитерацията на съставни географски имена се съобразява с правилата на българския правопис:

Златни пясъци Zlatni рyasatsi
Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa
Елено-Твърдишка Eleno-Tvardishka
планина planina.
   

 

Чл. 9. (1) Небългарските собствени имена с латински произход, представляващи географски имена, се изписват с оригиналното им име на латиница:

Томпсън Thompson.
   

(2) Небългарските собствени имена с друг произход, представляващи географски имена, се изписват съгласно системата за транслитерация на съответния език:

Тотлебен Totleben.
   

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за геодезията и картографията и в съответствие с Решение на Министерския съвет № 563 от 26.VII.2006 г.

 

§ 2. При нарушения на системата и правилата по тази наредба се прилагат административнонаказателните разпоредби на глава седма от Закона за геодезията и картографията.

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на Съвета по стандартизация на географските имена.

 
 
Нагоре

Полезни връзки: