Публикуване на годишен финансов отчет
Линкове
Направи начална
Добави в любими
Оферта за 2016 г.
Полезно
Публикувани отчети


2007 година

2008 година

2009 година

2010 година

2011 година

2012 година

2013 година

2014 година

2015 година

2016 година
Калкулатори

Калкулатор ДДСВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ


Статус на процедурата: актуална

 

І. Правни източници

Търговски закон (ТЗ)

Закон за търговския регистър (ЗТР)

Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)

Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн. ДВ. бр. 18 от 27 Февруари 2007 г., попр. ДВ. бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22 декември 2007 г.)

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата)

 

ІІ. Общи положения

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.

Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност.

 

ІІІ. Компетентен орган за вписване на ЕТ в търговския регистър

Търговският регистър се води от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на ЕТ може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на ЕТ да бъде в териториалното звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност на едно лице да регистрира ЕТ със седалище и адрес на управление например в град Варна, като подаде заявление за вписване в търговския регистър в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или град София и т. н.

 

ІV. Производство по вписване на ЕТ в търговския регистър

1. Заявител

Вписването на ЕТ се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Вписването на ЕТ се заявява лично от търговеца, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно. С оглед вписването на ЕТ и свързаните с него обстоятелства в търговския регистър, търговецът е задължен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.

2. Заявление. Форма на заявлението

Заявлението за регистриране на ЕТ може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване условията и реда на ЗЕДЕП. В този случай едноличният търговец следва да подпише заявлението с универсален електронен подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като документите се представят заедно със заверен превод на български език.

3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване

Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕТ) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на ЕТ най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТ се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.

4. Подлежащи на вписване обстоятелства

Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно ЕТ са посочени в заявлението в съответни полета, обединени в група "Основни обстоятелства" и са както следва:

- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което едноличният търговец упражнява дейността си и се подписва без да се посочва правната форма;

- поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;

- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на едноличния търговец;

- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 18 "Физическо лице-търговец", в което се посочват името и единният граждански номер на физическото лице-търговец;

5. Необходими документи към заявлението за вписване на ЕТ

При първоначална регистрация на ЕТ към заявлението се прилагат:

- образец от подписа на търговеца;

- ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;

- декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ);

 

V. Такси

Във връзка с процедурата по регистрация на ЕТ се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 35 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

 

VІ. Образци

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец (А1)

 
 
Нагоре

Полезни връзки: