Публикуване на годишен финансов отчет
Линкове
Направи начална
Добави в любими
Оферта за 2016 г.
Полезно
Публикувани отчети


2007 година

2008 година

2009 година

2010 година

2011 година

2012 година

2013 година

2014 година

2015 година

2016 година
Калкулатори

Калкулатор ДДСВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ


Статус на процедурата: актуална

 

І. Правни източници

Търговски закон (ТЗ)

Закон за търговския регистър (ЗТР)

Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)

Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн. ДВ. бр. 18 от 27 Февруари 2007 г., попр. ДВ. бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22 декември 2007 г.)

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата)

 

ІІ. Общи положения

Съгласно ТЗ всяко чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, може да регистрира клон на чуждестранно лице на територията на страната. Клонът на чуждестранно лице не е юридическо лице по смисъла на българското законодателство, но има свое седалище и адрес на управление, управители, обособено имущество, както и пасивна процесуална легитимация. Фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката "клон". Клонът на чуждестранно лице води търговски книги като самостоятелен търговец. Клоновете на чуждестранни лица съставят и баланс. По спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете могат да се предявяват срещу търговеца и по седалището на клона.

 

ІІІ. Компетентен орган за вписване на клон на чуждестранно лице в търговския регистър

Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на клон на чуждестранно лице може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на клон на чуждестранно лице да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището му. Практически това дава възможност заявление за вписване на клон на чуждестранно лице със седалище и адрес на управление в град Варна да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или София и т. н.

 

ІV. Производство по вписване на клон на чуждестранно лице в търговския регистър

1. Заявител

Вписването на клон на чуждестранно лице - търговец се заявява от представители на чуждестранното лице - търговец, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

2. Заявление. Форма на заявлението

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ е съгласно образец и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно ЗЕДЕП. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване

Заявленията за вписване на клон на чуждестранно лице се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на клон на чуждестранно лице най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира клон на чуждестранно лице се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на клона в 7-дневен срок от връчването му.

4. Подлежащи на вписване обстоятелства

Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец се посочват в заявлението по образец в полета, обединени в група "Основни обстоятелства", както следва:

- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което клонът на чуждестранния търговец извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;

- поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на клона на чуждестранния търговец; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;

- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на клона на чуждестранен търговец;

- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на клона на чуждестранен търговец, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, които управляват клона на чуждестранния търговец, и обемът на представителната им власт;

- поле № 11 Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване от лицата, които управляват клона на чуждестранния търговец ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато клонът се представлява само от едно лице;

- поле № 54 "Обем на представителна власт", в което се посочва обемът на представителната власт на лицата, които управляват клона на чуждестранния търговец;

- поле № 22 "Чуждестранен търговец", в което се посочват правната форма и фирмата или наименованието на чуждестранния търговец; регистърът и номерът, под който чуждестранният търговец е вписан (ако приложимото право го предвижда); правото на държавата, което се прилага за чуждестранния търговец (ако приложимото право е на държава член на Европейския съюз, в това поле се отбелязва "ЕС"); името на лицето, което представлява чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), начинът на представляване, както ликвидаторите и синдиците, и техните правомощия; заличаването на чуждестранния търговец (при заявяване на това обстоятелство се отбелязва "заличен").

5. Необходими документи към заявлението за вписване на клон на чуждестранно юридическо лице

Към заявлението се прилагат:

- документът, установяващ съществуването на чуждестранното лице (ако е юридическо лице), правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;

- решението на чуждестранния търговец за откриване на клон;

- ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;

- учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец;

- пълномощното с нотариална заверка на подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;

- нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;

- документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;

- другите документи съгласно изискванията на закон.

 

V. Такси

Във връзка с процедурата по регистрация на клон на чуждестранно лице се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 430 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

 

VІ. Образци

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец (А8)

 
 
Нагоре

Полезни връзки: