Публикуване на годишен финансов отчет
Линкове
Направи начална
Добави в любими
Оферта за 2016 г.
Полезно
Публикувани отчети


2007 година

2008 година

2009 година

2010 година

2011 година

2012 година

2013 година

2014 година

2015 година

2016 година
Калкулатори

Калкулатор ДДСВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО


Статус на процедурата: актуална

 

І. Правни източници

Търговски закон (ТЗ)

Закон за търговския регистър (ЗТР)

Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)

Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн. ДВ. бр. 18 от 27 Февруари 2007 г., попр. ДВ. бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22 декември 2007 г.)

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата)

 

ІІ. Общи положения

Командитното дружество (КД) е дружество, което се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Дружественият договор трябва да бъде съставен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците. Фирмата на дружеството трябва да съдържа и обозначението "командитно дружество", или съкратено "КД", и името на поне един от неограничено отговорните съдружници и следва да бъде с национална изключителност. Договорът за учредяване на командитно дружество трябва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 102 ТЗ. За регистрация на КД няма изискване за минимален капитал.

 

ІІІ. Компетентен орган за вписване на КД в търговския регистър

Търговският регистър се води от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на КД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност заявление за вписване на КД със седалище и адрес на управление в град Варна да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или София и т. н.

 

ІV. Производство по вписване на КД в търговския регистър

1. Заявител

Вписването на КД се заявява от неограничено отговорните съдружници, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

2. Заявление. Форма на заявлението

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КД е по образец и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно ЗЕДЕП. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване

Заявленията за вписване на КД се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на КД най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира КД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.

4. Подлежащи на вписване обстоятелства

Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно КД са посочени в заявлението в съответни полета, обединени в група "Основни обстоятелства", които са както следва:

- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност без да се посочва правната форма;

- поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;

- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на командитното дружество;

- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;

- поле № 7а "Лица, на които е възложено управлението", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/код по БУЛСТАТ, на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да управляват дружеството (когато управлението е възложено на един или няколко съдружници);

- поле № 8 "Начин на управление", в което се посочва начинът на управление (заедно, поотделно или по друг начин) това поле не се попълва, когато дружеството се управлява само от едно лице;

- поле № 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да представляват дружеството (когато представляването е възложено на един или няколко съдружници);

- поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява) това поле не се попълва, когато дружеството се управлява само от едно лице;

- поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;

- поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е консорциум, се отбелязва това обстоятелство;

- поле № 20 "Неограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на неограничено отговорните съдружници;

- поле № 21 "Ограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на ограничено отговорните съдружници;

5. Необходими документи към заявлението за вписване на КД

Към заявлението заявителят прилага следните документи:

- ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР с нотариална заверка на подписите на съдружниците;

- ОБРАЗЦИ ОТ ПОДПИСИТЕ на неограничено отговорните съдружници;

- документ, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и документ, удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);

- решение на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в командитното дружество;

- ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;

- другите документи, предвидени със закон.

 

V. Такси

Във връзка с процедурата по регистрация на КД се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 130 лв., а по заявлението за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

 

VІ. Образци

Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество (А3)

Учредителен договор на командитно дружество

Учредителен протокол на командитно дружество

Декларация по чл. 83 от Търговския закон на съдружник в командитно дружество

Образец от подписа на представляващ командитно дружество

 
 
Нагоре

Полезни връзки: