Публикуване на годишен финансов отчет
Телиш АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за данъци от печалба върху разлики


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Телиш АД - годишен финансов отчет за 2007

Справка за дълготрайните активи
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->